Dátum poslednej aktualizácie: 23.6.2020

Všeobecné informácie

Spoločnosť Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka  („Astellas“) rešpektuje vaše právo na ochranu súkromia a zaobchádza s vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi a predpismi vrátane európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, kto sme, ako zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje o vás pre účely farmakovigilancie a poskytovania medicínskych informácií a ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu súkromia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Čomu sa venuje spoločnosť Astellas?

Spoločnosť Astellas Pharma je globálna farmaceutická spoločnosť, ktorej materská spoločnosť má sídlo v Tokiu (Japonsko). Naším poslaním je zlepšovať životy pacientov v týchto kľúčových oblastiach: transplantácia, urológia, onkológia a protiinfekčné prípravky.

Viac informácií o spoločnosti Astellas nájdete v časti „O nás“ na našej internetovej stránke: 

https://www.astellas.com/sk/about.

 

Aké osobné údaje zhromažďuje spoločnosť Astellas a na aké účely?

Typy informácií, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, a dôvody, pre ktoré vás žiadame, aby ste nám ich poskytli, budú závisieť od kategórie dotknutých osôb a/alebo činností týkajúcich sa spracovania údajov:

 

Na účely farmakovigilancie:

Môžeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje v závislosti od osoby, ktorá nás kontaktuje (pacient alebo ohlasovateľ nežiaduceho účinku): meno, priezvisko, vek, dátum/rok narodenia, pohlavie, iniciály, kontaktné údaje a profesia. Ďalšie osobné údaje môžeme zhromažďovať v súvislosti so zdravotnými údajmi alebo anamnézou osoby, u ktorej sa vyskytne nežiaduci účinok. Zákon môže od nás požadovať, aby sme vaše údaje použili na posúdenie bezpečnosti našich produktov a nahlásenie údajov regulačným orgánom. Pri nahlasovaní údajov regulačným orgánom budú vaše osobné údaje poskytované anonymne. Vaše údaje sa nepoužijú na iné účely ako na činnosti súvisiace s dohľadom nad liekmi.

Osobné údaje o vás môžeme prijímať od tretích strán (napríklad od lekára, ktorý vás ošetruje), ale iba v prípadoch, kedy sme preverili, či tieto tretie strany buď majú váš súhlas, alebo sú inak oprávnené, prípadne to od nich požaduje zákon, aby nám vaše osobné údaje poskytli. Typy údajov, ktoré môžeme zhromažďovať od tretích strán, budú zahŕňať vyššie uvedené typy osobných údajov, pričom údaje, ktoré dostávame od týchto tretích strán, používame iba na posúdenie bezpečnosti našich produktov, nahlásenie akýchkoľvek nežiaducich účinkov regulačným orgánom a kontaktovanie vás v prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií alebo na účely overenia.

 

Na účely poskytovania medicínskych informácií:

Naša spoločnosť môže zhromažďovať meno, priezvisko, iniciály, dátum/rok narodenia, pohlavie, kontaktné údaje a povolanie osoby, ktorá nás kontaktuje s medicínskou otázkou. Môžeme zhromažďovať zdravotné údaje alebo údaje o anamnéze osoby, ktorá nám otázku predkladá. Zhromažďujeme tieto informácie, aby sme mohli zodpovedať vašu otázku a aby sme vás v prípade potreby mohli kontaktovať na účely splnenia našich zákonných povinností. Od našej spoločnosti sa môže podľa zákona vyžadovať, aby sme vaše údaje nahlásili regulačným orgánom v rozsahu, v akom vaša otázka súvisí s nežiaducim účinkom.

Ak vás požiadame o poskytnutie akýchkoľvek iných osobných údajov, ktoré nie sú uvedené vyššie, potom vám osobné údaje, o ktoré vás požiadame, a dôvody, pre ktoré vás o ne požiadame, vysvetlíme v momente, keď budeme tieto údaje získavať.

Vo všeobecnosti používame osobné údaje, ktoré od vás získavame, iba na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo na účely, ktoré vám vysvetlíme v čase, keď budeme vaše osobné údaje získavať. Vaše osobné údaje však môžeme použiť aj na iné účely, ktoré nie sú nekompatibilné s účelmi, o ktorých sme vás informovali (napríklad na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely), ak je to povolené platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

 

Komu spoločnosť Astellas poskytuje moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

  • spoločnostiam našej skupiny a pridruženým spoločnostiam, poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami, a partnerom, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov alebo iným spôsobom spracúvajú osobné údaje na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, napríklad na vykonávanie dohľadu nad liekmi a na účely služieb a databáz v oblasti medicínskych informácií a na asistenciu spoločnosti Astellas pri plnení ohlasovacích povinností. Zoznam aktuálnych spoločností našej skupiny je k dispozícii tu;

  • akémukoľvek príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému orgánu, vládnej agentúre, súdu alebo inej tretej strane, ak sa domnievame, že sprístupnenie je oprávnené (i) na základe platného zákona alebo nariadenia, (ii) na uplatnenie, ustanovenie alebo obranu našich zákonných práv alebo (iii) na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby;

  • potenciálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným nákupom, zlúčením alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podnikania za predpokladu, že budeme informovať kupujúceho, že musí použiť vaše osobné údaje iba na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov (iba pre krajiny EÚ)

V rozsahu, v akom sa uplatňuje nariadenie GDPR, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely, aby sme splnili naše zákonné povinnosti v súvislosti s farmakovigilanciou a s poskytovaním medicínskych informácií, ktoré súvisia s používaním našich produktov. Naším právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) v spojitosti s článkom 9 ods. 2 písm. i) nariadenia GDPR.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na základe ktorého zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Kontakty“ nižšie https://www.astellas.com/sk/kontakty.

 

Akým spôsobom uchováva spoločnosť Astellas moje osobné údaje v bezpečí?

Používame vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a spracúvame. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti primeranú riziku spracovania vašich osobných údajov.

 

Medzinárodné prenosy údajov

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a spracovávané v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej máte bydlisko. Tieto krajiny môžu mať zákony na ochranu osoby údajov, ktoré sa líšia od zákonov vašej krajiny a nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako vaša krajina.

Prijali sme však príslušné opatrenia, aby sme mohli požadovať, aby vaše osobné údaje zostali chránené v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Medzi ne patrí implementácia štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie o prenose osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny, ktoré od všetkých spoločností v skupine požadujú ochranu osobných údajov, ktoré spracúvajú z krajín EHP v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane osobných údajov.

Naše štandardné zmluvné doložky vám môžeme poskytnúť na požiadanie. Podobné primerané opatrenia sme prijali aj vo vzťahu k našim poskytovateľom služieb, ktorí sú tretími stranami, a partnerom a ďalšie podrobnosti môžeme poskytnúť na požiadanie.

 

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na účely farmakovigilancie, uchovávame počas celej existencie spoločnosti, pretože tieto informácie sú dôležité z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Na účely týkajúcich sa poskytovania medicínskych informácií sa môžu osobné údaje uchovávať 6 rokov od dátumu, kedy ste kontaktovali spoločnosť Astellas s otázkou.

 

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Disponujete nasledujúcimi právami na ochranu osobných údajov:

  • Ak chcete získať prístup, opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, môžete tak urobiť kedykoľvek tak, že nás budete kontaktovať v súlade s postupom a prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

  • Vaše právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov alebo vymazali vaše osobné údaje alebo požiadali o prenosnosť vašich osobných údajov, bude obmedzené z dôvodu našich právnych záväzkov v dôsledku právnych predpisov týkajúcich sa dohľadu nad liekmi. Spoločnosť Astellas nebude môcť vymazať ani obmedziť spracúvanie vašich údajov zo zákonných dôvodov.

  • Ak sme vaše osobné údaje získali a spracovali s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred týmto odvolaním, ani na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe iných zákonných dôvodov, ako je váš súhlas so spracúvaním. Môžete to urobiť kedykoľvek tak, že nás budete kontaktovať v súlade s postupom a prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

  • Máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu na ochranu osobných údajov. (Kontaktné údaje orgánov na ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore sú k dispozícii tu.

Reagujeme na všetky žiadosti, ktoré dostávame od osôb, ktoré chcú uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

 

Aktualizácie k tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov

Niekedy môžeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov aktualizovať v reakcii na zmenu právnych, technických alebo obchodných okolností. Po aktualizácii nášho oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme príslušné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom vykonaných zmien. Vyžiadame si váš súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami týkajúcimi sa oznámenia o ochrane osobných údajov, ak a kde to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov.

Dátum poslednej aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov si môžete skontrolovať na základe „dátumu poslednej aktualizácie“, ktorý je zobrazený v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Ako nás kontaktovať

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka,  Galvániho  15c, 821 04 Bratislava, IČO: 35942070

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv na ochranu osobných údajov, predložte svoju požiadavku tu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nášho použitia vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese [email protected].

 

NON_2022_0015_SK