Posljednji put ažurirano: decembar 2019. godine

Astellas Pharma trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, Slovenia (“Astellas") poštuje Vaše pravo na privatnost. Ovo Obavještenje o privatnosti objašnjava ko smo, kako uzimamo, dijelimo i koristimo Vaše lične podatke, te kako možete ostvarivati Vaša prava o privatnosti kada pristupate internetskim stranicama i ostalim online resursima (kao što su online aplikacije, mobilne aplikacije, e-mail i ostali alati koji se mogu preuzimati) koji su u vezi sa ovom izjavom. Ako imate bilo kakva pitanja ili interesovanja o našem korištenju Vaših ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate koristeći detalje o kontaktima koji su dati na kraju ovog Obavještenja o privatnosti.

Čime se Astellas bavi?

Astellas Pharma je globalna farmaceutska firma čije je sjedište matične kompanije u Tokiju, Japan. Naša misija je poboljšanje života pacijenata u sljedećim ključnim oblastima: transplantacija, urologija, onkologija i antiinfektivi.

Za više informacija o Astellas-u, molimo Vas pogledajte poglavlje “O nama" na našoj internetskoj stranici: https://www.astellas.com/si/about/.

Koje lične podatke Astellas uzima i zašto?

Lični podaci koje Astellas uzima na internetskim stranicama i ostalim online digitalnim resursima pripadaju sljedećim opštim kategorijama:

 • Podaci koje dobrovoljno dajete

  Tražimo od Vas da određene podatke dobrovoljno date. Vrste podataka koje tražimo od Vas i razlozi zbog kojih tražimo od Vas da ih date obuhvataju:

  Vrste ličnih podataka

  Zašto ih uzimamo

  (a) Titula
  (b) Ime
  (c) Prezime
  (d) E-mail adresa
  (e) Poštanska adresa
  (f) Broj telefona

  Uzimamo lične podatke kako bismo odgovorili na bilo koji upit ili na zahtjev određenog digitalnog resursa.

  Ako dobijemo Vaše odobrenje, obradićemo Vaše lične podatke kako bismo Vam periodično e-mailom poslali odobrenu reklamnu komunikaciju i materijale, a naročito pozivnice za događaje Astellas-a, te odobreni promotivni i/ili nepromotivni materijal za proizvode Astellas-a i/ili terapijsko područje.

   Podaci koje dajete preko aplikacija na našoj internetskoj stranici 

  Naša internetska stranica uključuje funkcionalnost internetskog formulara koja omogućava stručnjacima ili organizacijama iz oblasti zdravstvene zaštite da podnesu elektronske prijave za nekoliko specifičnih vrsta podrške za edukaciju i/ili poboljšanje zdravstvenih usluga. Vrste informacija koje tražimo od Vas i razlozi zbog kojih ih tražimo obuhvataju:

  Vrste ličnih podataka

  Zašto ih uzimamo

  Podaci koje date u relevantnoj prijavi kao što su kontakt-podaci, Vaše profesionalno iskustvo i obrazovanje, detalji  o Vašem zahtjevu, kao i podaci o eventualnoj prethodnoj podršci koja Vam je data.

  Da bismo proveli proces interne provjere usklađenosti i odobrenja, organizovali logističku podršku (gdje je primjenjivo), procesuirali relevantne uplate (gdje je primjenjivo), te dokumentovali i objavili podršku prema lokalnim zakonskim zahtjevima i/ili internim poslovnim politikama.

  Ako od Vas tražimo da date neke druge lične podatke koje nisu opisani u prethodnom tekstu, u momentu uzimanja Vaših ličnih podataka će Vam biti objašnjeno koje lične podatke ćemo tražiti i razloge zašto ih tražimo od vas.

 • Podaci koje uzimamo automatski

  Mi takođe možemo uzeti određene podatke automatski sa Vašeg uređaja. U nekim zemljama, uključujući zemlje Evropskog ekonomskog prostora, ovi podaci se mogu smatrati ličnim podacima prema primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

  Posebno, podaci koje automatski uzimamo mogu uključivati podatke poput Vaše IP adrese, vrste uređaja, jedinstvenih brojeva za identifikaciju uređaja, vrste pretraživača, širu geografsku lokaciju (npr. lokaciju zemlje ili grada) i ostale tehničke informacije. Takođe možemo uzeti podatke o tome kako je Vaš uređaj funkcionisao sa našom internetskom stranicom, uključujući stranice i linkove kojima je pristupao.

  Uzimanje ovih podataka nam pomaže da bolje razumijemo posjetioce naše internetske stranice, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj internetskoj stranici ih zanima. Koristimo ove podatke u svrhu naše interne analitike te kako bismo poboljšali kvalitet i relevantnost naše internetske stranice za njene posjetioce.

  Neki od ovih podataka se mogu uzeti korištenjem kolačića (cookies) i slične tehnologije za praćenje kao što je objašnjeno pod naslovom “Kolačići i slična tehnologija za praćenje”.

 • Podaci koje možemo dobiti iz trećih izvora

  S vremena na vrijeme možemo dobiti lične podatke o Vama iz trećih izvora, ali samo gdje smo provjerili da ove treće strane ili imaju Vaše odobrenje ili im je na drugi način zakonski dopušteno ili se od njih zahtijevalo da nam otkriju Vaše lične podatke.

 

S kim Astellas dijeli moje lične podatke?

Možemo objaviti Vaše lične podatke sljedećim kategorijama primalaca:

 • kompanijama naše grupe, trećim stranama-pružaocima usluga i partnerima koji nam pružaju usluge obrade podataka, ili koji na drugi način procesuiraju lične podatke u svrhe koje su opisane u ovom Obavještenju o privatnosti ili ste o tome bili obaviješteni kada smo uzeli Vaše lične podatke. Aktuelni spisak kompanija naše grupe je dostupan ovdje https://www.astellas.com/si/worldwide.
 • bilo kom nadležnom tijelu za očuvanje javnog reda i bezbjednosti,  regulatornoj, vladinoj službi, sudu ili trećoj strani gdje vjerujemo da je otkrivanje podataka neophodno (i) kao pitanje primjenjivog zakona ili propisa, (ii) kako bi se ostvarila, uspostavila ili odbranila naša zakonska prava, ili (iii) zaštitili Vaši vitalni interesi ili interesi drugih lica;
 • potencijalnom kupcu (i njegovim posrednicima i savjetnicima) u vezi sa bilo kojom predloženom kupovinom, spajanjem ili dobijanjem bilo kog dijela našeg poslovanja, pod uslovom da mi obavijestimo kupca da on mora koristiti Vaše lične podatke samo u svrhe navedene u u ovom Obavještenju o privatnosti;
 • bilo kom drugom licu uz Vaše odobrenje za davanje podataka.

 

Pravna osnova za obradu ličnih podataka (samo za posjetioce iz Evropskog ekonomskog prostora)

Ako ste posjetilac iz Evropskog ekonomskog prostora, naša pravna osnova za uzimanje i korištenje prethodno navedenih ličnih podataka će zavisiti od odnosnih ličnih podataka i specifičnog konteksta u kome ih uzimamo.

Međutim, mi ćemo obično uzimati lične podatke od Vas samo kada imamo Vaše dopuštenje za to, kada su nam potrebni lični podaci kako bismo realizovali ugovor sa vama, ili kada je njihova obrada u našem legitimnom interesu i ne prelazi preko Vašeg interesa za zaštitom podataka ili osnovnih prava i sloboda. U nekim slučajevima možemo imati i zakonsku obavezu da uzmemo lične podatke od Vas ili su nam iz drugog razloga potrebni lični podaci kako bismo zaštitili Vaše vitalne interese ili interese drugog lica (npr. da bismo obavijestili pacijente o mogućim neželjenim posljedicama koje se odnose na lijek koji uzimaju).

Ako zatražimo od Vas lične podatke kako bismo ispunili zakonsku obavezu ili ostvarili kontakt sa Vama, to ćemo Vam objasniti u odgovarajućem periodu i ukazati na to da li je davanje Vaših ličnih podataka obavezno ili ne (kao i na moguće posljedice ako ne date Vaše lične podatke).

Slično tome, ako uzmemo i koristimo Vaše lične podatke oslanjajući se na naše legitimne interese (ili interese bilo koje treće strane), u odgovarajućem periodu ćemo Vas obavijestiti o tome koji su to legitimni interesi.

Ako imate pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije koje se tiču zakonske osnove po kojoj uzimamo i koristimo Vaše lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate korištenjem detalja o kontaktima datim pod naslovom “How to contact us” (Kako da nas kontaktirate) u daljem tekstu.

 

Kolačići (cookies) i slična tehnologija praćenja  

Mi koristimo kolačiće (cookies) i sličnu tehnologiju praćenja (zbirno, “Kolačići”) kako bismo prikupili i koristili lične podatke o Vama. Za dodatne informacije o vrstama Kolačića (cookies) koje koristimo, zašto, i kako ih možete kontrolisati, molimo Vas da pročitate naše Obavještenje o kolačićima.

 

Kako Astellas čini moje lične podatke bezbjednim?

Mi koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere za zaštitu ličnih podataka o Vama koje smo koristili i obradili. Mjere koje koristimo su osmišljene tako da osiguraju nivo bezbjednosti koji odgovara riziku od obrade Vaših ličnih podataka.

 

Međunarodni prenos podataka

Vaši lični podaci se mogu prenijeti i obraditi i u drugim zemljama pored zemlje čiji ste građanin. Ove zemlje mogu imati zakone o zaštiti podataka koji su drugačiji od zakona Vaše zemlje.

Konkretno, naši serveri su locirani u Ujedinjenom Kraljevstvu, a kompanije naše grupe i treća lica-pružaoci usluga i partneri djeluju širom svijeta. To znači da kada uzmemo Vaše lične podatke mi ih možemo obrađivati u bilo kojoj od ovih zemalja.

Međutim, preduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere koje zahtijevaju da Vaši lični podaci ostanu zaštićeni u skladu sa ovim Obavještenjem o privatnosti.
 

Zadržavanje podataka

Mi zadržavamo lične podatke koje smo uzeli od Vas kada imamo tekuću legitimnu poslovnu potrebu za tim (na primjer, da Vam obezbijedimo uslugu koju ste tražili ili da bismo  ispoštovali primjenjive zakonske, poreske ili računovodstvene zahtjeve).

Kada više nemamo legitimne poslovne potrebe za obradom Vaših ličnih podataka, mi ćemo ih ili izbrisati ili učiniti anonimnim ili, ako ovo nije moguće (na primjer, zbog toga što su Vaši lični podaci sačuvani u sigurnosnim arhivama), tada ćemo bezbjedno sačuvati Vaše lične podatke i izolovati ih od dalje obrade dok brisanje istih ne bude moguće.

 

Vaša prava na zaštitu podataka

Imate sljedeća prava na zaštitu podataka:

 • Ako želite da pristupite, ispravite, ažurirate ili zahtijevate brisanje Vaših ličnih podataka, to možete uraditi u bilo kom momentu kontaktiranjem nas korištenjem detalja o kontaktima koji su dati pod naslovom “Kako da nas kontaktirate” u daljem tekstu.
 • Pored toga, ako ste građanin Evropske Unije, možete dati primjedbu na obradu Vaših ličnih podataka, tražiti od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka ili zahtijevati prenosivost Vaših ličnih podataka. Ponovo možete ostvariti ova prava kontaktirajući nas korištenjem detalja o kontaktima koji su dati pod naslovom “Kako da nas kontaktirate” u daljem tekstu.
 • Imate pravo da u bilo kom momentu odustanete od marketinške komunikacije koju Vam šaljemo. Možete ostvariti ovo pravo klikom na linkove “unsubscribe” (otkazati) ili “opt-out” (odustati) u reklamnim e-mailovima koje Vam šaljemo. Da biste odustali od drugih oblika marketinga (kao što je poštansko reklamiranje ili telemarketing) molimo Vas da nas kontaktirate korištenjem detalja kontakata datih pod naslovom “Kako da nas kontaktirate” u daljem tekstu.
 • Slično, ako smo uzeli i obradili Vaše lične podatke uz Vaše odobrenje, tada možete povući Vaše odobrenje u bilo kom momentu. Povlačenje Vašeg odobrenja neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo obavili prije Vašeg povlačenja, niti će uticati na obradu Vaših ličnih podataka koja je obavljena oslanjajući se na zakonske osnove obrade pored odobrenja.
 • Imate pravo da se žalite tijelu za zaštitu podataka u vezi sa našim prikupljanjem i korištenjem Vaših ličnih podataka. Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Vaše lokalno tijelo za zaštitu podataka. (Detalji o kontaktima tijela za zaštitu podataka u Evropskom ekonomskom prostoru, Švajcarskoj i određenim neevropskim zemljama (uključujući Sjedinjene Američke Države i Kanadu) su dostupni ovdje.)

Odgovaramo na sve zahtjeve koje primimo od pojedinaca koji žele da ostvare svoja prava na zaštitu u skladu sa primjenljivim zakonima o zaštiti podataka.

 

Korištenje ove internetske stranice od strane maloljetnih lica

Nemamo namjeru da se naše internetske stranice ili online usluge koriste od strane bilo kog lica mlađeg od 18 godina.

 

Ažuriranje ovog Obavještenja o privatnosti

Mi možemo s vremena na vrijeme ažurirati ovo Obavještenje o privatnosti kao odgovor na promjene u pravnim, tehničkim i poslovnim kretanjima. Kada ažuriramo naše Obavještenje o privatnosti preduzećemo odgovarajuće mjere da Vas obavijestimo u vezi sa promjenama koje izvršimo. Primićemo Vaše odobrenje za bilo koje materijalne promjene Obavještenja o privatnosti ako i gdje je to potrebno u vezi sa primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Možete vidjeti kada je ovo Obavještenje o privatnosti posljednji put promijenjeno provjerom datuma posljednje provjere (“last updated”) koji je prikazan na vrhu ovog Obavještenja o privatnosti.

 

Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakva pitanja ili interesovanja o našem korištenju Vaših ličnih podataka, molimo Vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka korištenjem sljedeće email adrese: [email protected].

Kontrolor Vaših ličnih podataka je Astellas Pharma, trženje in distribucija farmacevtskih izdelkov d.o.o., Šmartinska cesta 53, Slovenija.

 

NON_2022_0030_AB