Viimati uuendatud: 31. oktoober 2020

Astellas Pharma Ltd. („Astellas“) austab teie õigust privaatsusele. Käesolevates Privaatsustingimustes kirjeldame, kuidas me kogume, jagame ja kasutame teie isikuandmeid ning kuidas te saate teostada oma isikuandmetega seotud õigusi, kui kasutate veebisaite ja muid elektroonilisi kanaleid (nt mobiilirakendused, e-post ja allalaaditavad töövahendid), mis sisaldavad linki neile tingimustele. Kui teil on oma isikuandmete kasutamisega seoses küsimusi või muresid, palume võtta meiega ühendust Privaatsustingimuste lõpus märgitud kontaktidel.

Millega Astellas tegeleb?

Astellas Pharma on ülemaailmne ravimifirma, mille kõrgeima tasandi emaettevõtja peakontor asub Jaapanis Tokyos. Meie missiooniks on parandada patsientide elukvaliteeti järgmistes põhivaldkondades: siirdamised, uroloogia, onkoloogia ja infektsioonide vältimine.

Rohkem teavet Astellase kohta leiate meie Veebisaidilt siin.

Milliseid isikuandmeid Astellas kogub ja miks?

Isikuandmed, mida Astellas veebisaitidel ja muude elektrooniliste kanalite kaudu kogub, jagunevad üldjuhul järgmistesse kategooriatesse.

 • Andmed, mida te meile vabatahtlikult annate

Teatud isikuandmeid palume teil esitada vabatahtlikult. Küsitavad andmeliigid ja nende küsimise põhjused on näiteks järgmised:

Isikuandmete liigid

Kogumise eesmärk

a) Tiitel
b) Eesnimi
c) Perekonnanimi
d) E-posti aadress
e) Postiaadress
f) Telefon

Kogume isikuandmeid teie päringutele vastamiseks või kui need on vajalikud konkreetse elektroonilise kanali kasutamiseks.

Kui küsime teilt muid eespool nimetamata isikuandmeid, siis teeme küsitavad andmeliigid ja nende küsimise põhjused teile andmete küsimise ajal eraldi teatavaks.

 • Automaatselt kogutavad andmed

Teatud andmeid võime me teie seadmest koguda automaatselt. Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja ka mõnedes teistes riikides loetakse need andmed kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt isikuandmeteks.

Automaatselt kogutavad andmed võivad olla näiteks teie IP-aadress, seadme liik, seadme kordumatu identimisnumber, brauseri liik, ligikaudne geograafiline asukoht (nt riik, linn) ja muu tehniline info. Võime koguda andmeid ka selle kohta, kuidas teie seadmega meie veebisaiti kasutatakse, näiteks milliseid lehekülgi vaadatakse ja mis linke klõpsatakse.

Nende andmete kogumine aitab meil paremini aru saada, kes meie veebisaiti külastavad, kust on külastajad pärit ning mis sisu neile meie veebisaidil huvi pakub. Kasutame neid andmeid ettevõttesiseseks analüüsiks ning veebisaidi kvaliteedi parandamiseks ja selle sisu kohandamiseks külastajate huvidele.

Seda liiki andmeid kogume me näiteks küpsiste ja muude sarnaste seiretehnoloogiate abil, mille üksikasjalikum tutvustus on allpool punktis „Küpsised ja sarnased tehnoloogiad“.

 • Kolmandatelt isikutelt saadud andmed

Vahel võime saada teie isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt, näiteks teie raviarstidelt, kuid üksnes juhul, kui oleme veendunud, et neil kolmandatel isikutel on meile andmete edastamiseks teie nõusolek või muu õiguspärane alus.

Teilt saadud isikuandmeid kasutame me üldjuhul ainult käesolevates Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkidel või siis eesmärkidel, mille oleme teile isikuandmete kogumise ajal teatavaks teinud. Teatud juhtudel võime isikuandmeid siiski kasutada ka muudel eesmärkidel, mis pole teile avaldatud eesmärkidega vastuolus (näiteks avalikes huvides arhiveerimine, teadus- ja ajaloouuringud, statistika kogumine), juhul kui kehtivad isikuandmete kaitse õigusaktid seda lubavad.

Kellega Astellas minu isikuandmeid jagab?

Võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • meie kontserni ettevõtetele, kolmandatest isikutest teenuseosutajatele ja partneritele, kes osutavad meile andmetöötlusteenuseid või töötlevad isikuandmeid muudel Privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkidel või vastavalt muudele tingimustele, mis on teile isikuandmete kogumise ajal teatavaks tehtud. Kontserni ettevõtete praegune nimekiri on kättesaadav siin;
 • pädevatele õiguskaitseorganitele, järelevalveasutustele, riigiasutustele, kohtutele või muudele kolmandatele isikutele, kui avaldamine on meie hinnangul vajalik (i) tulenevalt kehtivatest õigusaktidest, (ii) meie õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või (iii) teie või muude isikute oluliste huvide kaitseks;
 • potentsiaalsele ostjale (ja tema esindajatele ja nõustajatele) seoses meie ettevõtte või selle mõne osa kavandatava müügi, ühinemise või ülevõtmisega, kusjuures me teavitame ostjat, et ta on kohustatud kasutama teie isikuandmeid ainult käesolevates Privaatsustingimustes avaldatud eesmärkidel;
 • muudele isikutele, kui olete andnud selleks nõusoleku.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus (EMP riikidest pärit kasutajatele)

Kui te olete meie kasutaja mõnes Euroopa Majanduspiirkonna riigis, sõltub eespool kirjeldatud isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus konkreetsete isikuandmete liigist ja kogumise asjaoludest.

Üldiselt ning eriti e-turunduse puhul kogume me teilt isikuandmeid vaid juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku, või kui me vajame andmeid teiega sõlmitava lepingu täitmiseks või kui meil on andmete töötlemiseks õigustatud huvi, mis kaalub üles teie isikuandmete kaitse või põhiõiguste ja -vabadustega seotud huvi. Teatud juhtudel võib teilt isikuandmete kogumine ja nende kasutamine olla õigusaktidest tulenevalt kohustuslik või muul põhjusel vajalik teie või mõne teise isiku oluliste huvide kaitseks, nt et teavitada ravimeid kasutavaid patsiente võimalikest negatiivsetest kõrvalmõjudest.

Kui küsime teilt isikuandmeid õigusaktidest tuleneva kohustuse või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, teavitame teid sellest andmete kogumise ajal ning selgitame ühtlasi, kas isikuandmete andmine on vabatahtlik või mitte (ning millised võivad olla isikuandmete andmata jätmise tagajärjed).

Kui kogume ja kasutame teie isikuandmeid meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvides, teeme teile andmete kogumisel teatavaks, milliste õigustatud huvidega on tegemist.

Kui teil on oma isikuandmete kogumise ja kasutamise õigusliku aluse kohta küsimusi või soovite selle kohta lisainfot, palume võtta meiega ühendust, kasutades allpool punktis „Meie kontaktandmed“ esitatud kontakte.

anchor-point

Küpsised ja muud sarnased seiretehnoloogiad

Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid seiretehnoloogiaid (üheskoos „Küpsised“), et koguda ja kasutada teiega seotud isikuandmeid (muu hulgas huvipõhiseks reklaamimiseks). Rohkem teavet selle kohta, mis liiki Küpsiseid me kasutame ja milleks ning kuidas te saate Küpsiseid hallata, leiate meie Küpsisetingimustest.

Kuidas Astellas minu isikuandmeid kaitseb?

Kaitseme teie kohta kogutavaid ja töödeldavaid isikuandmeid sobivate tehniliste ja korralduslike meetmetega. Need meetmed tagavad piisava ja nõuetekohase kaitse teie isikuandmete töötlemisega seotud riskide vastu. Üks neist meetmetest on teie isikuandmete krüptimine andmete edastamisel ja säilitamisel.

Andmete edastamine välismaale

Teie isikuandmeid võidakse edastada ja neid töödelda ka väljaspool teie asukohariiki. Neis välisriikides võivad isikuandmete kaitse õigusaktid olla teie riigi õigusaktidest erinevad (ja teatud juhtudel leebemad).

Meie serverid asuvad Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis ning meie kontserni ettevõtted ja kolmandatest isikutest teenuseosutajad tegutsevad maailma eri paigus. See tähendab, et võime teie kohta kogutud isikuandmeid töödelda erinevates riikides.

Oleme võtnud piisavad meetmed, et teie isikuandmed oleksid alati kaitstud vastavalt käesolevatele Privaatsustingimustele. Muu hulgas rakendame kontserni ettevõtete vahelise andmeedastuse puhul Euroopa Komisjoni andmeedastuslepingute tüüptingimusi, mis nõuavad, et kõik kontserni ettevõtted kaitseksid EMPst saadud isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse õigusaktidele.

Teie taotlusel saadame tüüptingimused teile tutvumiseks. Sarnased piisavad kaitsemeetmed kehtivad ka meie kolmandatest isikutest teenuseosutajatele ja partneritele ning soovi korral võite küsida nende kohta lisainfot.

Andmete säilitamine

Säilitame teilt saadud isikuandmeid nii kaua, kui meil on selleks jätkuv vajadus (näiteks et osutada teie soovitud teenust või täita kehtivaid õigusakte ja maksustamise või raamatupidamisega seotud nõudeid).

Kui meil teie isikuandmete töötlemiseks enam vajadust pole, kustutame või anonümiseerime me teie andmed või, kui see pole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed sisalduvad varukoopiates), säilitame neid turvatuna ja välistame nende edasise töötlemise kuni andmete kustutamiseni.

Automaatsed otsused

Teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid kasutada automaatsete otsuste tegemiseks (sealhulgas profiilianalüüsiks) ning sellel võivad olla teie jaoks õiguslikud või muud olulised tagajärjed.

Automaatne otsustamine tähendab, et teie kohta tehakse otsuseid automaatselt, kasutades arvuteid (ja tarkvaralisi algoritme), ning inimene otsust üle ei vaata.

Kui oleme teinud teie kohta automaatse otsuse, on teil õigus see vaidlustada, esitada oma seisukoht ning taotleda, et inimene otsuse üle vaataks. Selle õiguse kasutamiseks saate võtta meiega ühendust allpool punktis „Meie kontaktandmed“ märgitud kontaktidel.

Teie õigused seoses isikuandmetega

Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused.

 • Kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele või soovite neid parandada, uuendada või nõuda andmete kustutamist, saate seda igal ajal taotleda, võttes meiega ühendust punktis „Meie kontaktandmed“ märgitud kontaktidel.
 • Kui olete Ühendkuningriigi või Euroopa Liidu resident, võite te lisaks esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või andmete ülekandmist. Ka nende õiguste kasutamiseks saate võtta meiega ühendust punktis „Meie kontaktandmed“ märgitud kontaktidel.
 • Teil on alati õigus loobuda meie turundusliku sisuga teadete saamisest. Selleks klõpsake turundusliku sisuga e-kirjade lõpus olevat loobumislinki. Muud liiki turundusest (nt posti või telefoni teel) saate loobuda, võttes meiega ühendust punktis „Meie kontaktandmed“ märgitud kontaktidel.
 • Kui oleme teie isikuandmeid kogunud ja töödelnud teie nõusoleku alusel, saate te igal ajal nõusoleku tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust ega isikuandmete töötlemist muudel õiguspärastel alustel peale nõusoleku.
 • Teil on õigus esitada oma isikuandmete kogumise ja töötlemisega seoses kaebus isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele. Selle kohta saate lisateavet oma kohalikust isikuandmete kaitsega tegelevast järelevalveasutusest. (Euroopa Majanduspiirkonna järelevalveasutuste kontaktid on siin.)

Vastame kõikidele füüsilistelt isikutelt isikuandmetega seotud õiguste teostamiseks laekunud taotlustele kooskõlas isikuandmete kaitse õigusaktidega.

Veebsaidi alaealised kasutajad

Meie veebisait ja elektroonilised teenused ei ole mõeldud kasutamiseks alla 18-aastastele.

Privaatsustingimuste muudatused

Võime käesolevaid Privaatsustingimusi aeg-ajalt muuta, kui see on õiguslike, tehniliste või äriliste arengutega seoses vajalik. Privaatsustingimuste muutmisest teavitame teid sobival viisil ja vastavalt sellele, kui oluliste muudatustega on tegemist. Privaatsustingimuste oluliste muudatuste puhul küsime teilt nõusolekut, kui see on kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide kohaselt nõutav.

Viimati uuendati Privaatsustingimusi selle dokumendi alguses märgitud „Viimati uuendatud“ kuupäeval.

Meie kontaktandmed

Isikuandmetega seotud õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust aadressil [email protected]. Kui teil on oma isikuandmete kasutamisega seoses küsimusi või muresid, palume võtta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil [email protected].

 

NON_2021_0001_BA