Astellas samarbetar löpande med hälso- och sjukvården samt patient-/intresseorganisationer. Vi värdesätter denna professionella dialog som är väsentlig i arbetet med att utveckla läkemedel med patientens behov i centrum.

Våra samarbeten sker helt öppet och enligt regler som tar höjd för alla aspekter av relationerna mellan oss och våra samarbetsparter.

På europeisk nivå är Astellas medlemmar i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), en ideell paraplyorganisation som samlar och representerar en lång rad aktörer inom läkemedelsindustrin i Europa och i Sverige är vi medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Därmed följer vi läkemedelsindustrins etiska regelverk, som bland annat förpliktar oss att offentliggöra de samarbeten vi har med hälso- och sjukvårdens personal och organisationer, för att säkerställa öppenhet och transparens i samarbetet.

Hälso- och sjukvården
EFPIA antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även i Sverige. Rapporteringen sker årsvis och genomfördes första gången 2016, baserat på utbetalningar som skett under 2015.

Astellas samarbeten med hälso- och sjukvårdens personal och organisationer finns publicerad här.

Patient-/intresseorganisationer
Astellas samarbeten med patient-/intresseorganisationer finns publicerade på LIFs hemsida, här.

 

 

 

NON_2022_0011_SE