Voor het laatst bijgewerkt: 12 februari 2024

Algemene informatie
Astellas Pharma B.V. ("Astellas") respecteert uw recht op privacy en behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met inbegrip van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).  Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken voor geneesmiddelenbewaking en medische informatie, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Indien u vragen hebt of zorgen wilt uiten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring staan beschreven.

Wat doet Astellas?
Astellas Pharma is een internationaal farmaceutisch bedrijf, waarvan de uiteindelijke moederonderneming is gevestigd in Tokio, Japan.  Onze missie is het verbeteren van het leven van patiënten op de volgende gebieden: transplantatie, urologie, oncologie, infectie werende middelen, nefrologie, hematologie, menopauze en oogheelkunde.

Zie voor meer informatie over Astellas de pagina “About” van onze website op https://www.astellas.com/nl/about/.

Welke persoonsgegevens verzamelt Astellas en met welk doel?
De soorten gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken, en de redenen waarom we u vragen die te verstrekken, hangen af van de categorie van gegevensonderwerpen en/of de gegevensverwerkingsactiviteit: 

Doeleinden met betrekking tot geneesmiddelenbewaking: 
We kunnen de volgende persoonsgegevens registreren, afhankelijk van de persoon die contact met ons opneemt (patiënt of melder van ongewenst voorval): voor- en achternaam, leeftijd, geboortedatum/-jaar, geslacht, initialen, contactgegevens en beroep. We kunnen aanvullende persoonsgegevens registreren met betrekking tot gezondheidsgegevens of medische geschiedenis van iemand die een ongewenst voorval meemaakt. We kunnen wettelijk verplicht zijn uw gegevens te gebruiken om over de veiligheid van onze producten te oordelen en de gegevens te melden bij de regelgevende instanties. Voor het melden van gegevens aan de regelgevende instanties wordt uw persoonlijke informatie op anonieme wijze gedeeld. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan activiteiten in verband met geneesmiddelenbewaking.

We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van derden (zoals de arts die u behandelt), maar alleen wanneer we hebben gecontroleerd of deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk bevoegd of verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. De soorten gegevens die we van derden kunnen verzamelen, omvatten de bovenstaande soorten persoonsgegevens en we gebruiken de informatie die we van deze derden ontvangen alleen om de veiligheid van onze producten te beoordelen, eventuele ongewenste voorvallen aan regelgevende instanties te melden en contact met u op te nemen voor eventuele verdere informatie of ter bevestiging.

Doeleinden met betrekking tot medische informatieverzoeken:  
We kunnen voor- en achternaam, initialen, geboortedatum/-jaar, geslacht, contactgegevens en beroep registreren van de persoon die contact met ons opneemt met een medische vraag. We kunnen gezondheidsgegevens verzamelen of gegevens met betrekking tot de medische geschiedenis van iemand die een verzoek bij ons indient. We verzamelen deze gegevens om op uw verzoek te reageren en hier een vervolg aan te geven indien nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.  We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw gegevens aan de regelgevende instanties te melden, voor zover uw vraag verband houdt met een ongewenst voorval.  

Als we u vragen eventuele andere persoonsgegevens te verstrekken die hierboven niet staan beschreven, dan zullen de persoonsgegevens die we u zullen vragen te verstrekken, en de redenen waarom we u vragen die te verstrekken, aan u duidelijk worden gemaakt op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen.

Doeleinden met betrekking tot productkwaliteitsklachten:
We kunnen voor- en achternaam, initialen, contactgegevens en beroep registreren van de persoon die een productkwaliteitsklacht aan ons meldt. Indien relevant voor de evaluatie van de productkwaliteitsklacht kunnen we gegevens verzamelen over de gezondheid van de persoon die te maken heeft met productkwaliteitsklacht. We verzamelen deze gegevens om de productkwaliteitsklacht vast te kunnen stellen en te evalueren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.  We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw gegevens aan de regelgevende instanties te melden of om contact met u op te nemen voor aanvullende informatie.  

In het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u verzamelen uitsluitend gebruiken voor de doelen als omschreven in deze Privacyverklaring of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen.  We kunnen uw persoonsgegevens echter ook voor andere doelen gebruiken die niet onverenigbaar zijn met de doelen die we aan u bekend hebben gemaakt (zoals archiveringsdoelen in het publieke belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of statistische doeleinden) indien en waar dit is toegestaan door de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

Met wie deelt Astellas mijn persoonsgegevens?
We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • onze groepsbedrijven en zustermaatschappijen, externe dienstverleners en partners, die gegevensverwerkingsdiensten aan ons verlenen of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, zoals het implementeren van de relevante geneesmiddelenbewaking en medische informatiediensten & databases en het ondersteunen van Astellas om aan meldingsverplichtingen te voldoen. Een lijst van onze huidige groep van bedrijven vindt u hier;

   

 • bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derden wanneer we denken dat bekendmaking noodzakelijk is (i) conform toepasselijke wetgeving of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te leggen of te verdedigen, of (iii) onze vitale belangen of die van anderen te beschermen;

   

 • een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of acquisitie van een deel van ons bedrijf, mits we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden mag gebruiken die in deze Privacyverklaring staan.

   

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (uitsluitend voor EU-landen)
In zoverre als de AVG van toepassing is, kan onze wettelijke grondslag voor het verwerken verschillen afhankelijk van de aard van het medische informatieverzoek of klacht. Voor veel vragen is onze wettelijke grondslag dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het doel van ons legitieme belang om de vraag te beantwoorden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Indien uw vraag een ongewenst voorval bevat, zijn we mogelijk wettelijk verplicht om te rapporteren aan de regelgevende instanties en het verwerken van gezondheidsgegevens is noodzakelijk voor publieke redenen op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt c en artikel 9, lid 2, punt i van de AVG.  

Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt over de wettelijke basis waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder de kop “Contact” hieronder.

Hoe beveiligt Astellas mijn persoonsgegevens?
We hebben gepaste technische en organisatorische methoden om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen.  De methoden die we gebruiken zijn ontworpen om een mate van beveiliging te verstrekken die past bij het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.  

 

Internationale gegevensoverdracht
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd naar en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetgeving hebben die anders is dan de wetgeving van uw land en die in sommige gevallen niet dezelfde bescherming biedt als uw land.  

We hebben echter gepaste maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Dit zijn onder andere de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen onze groepsbedrijven, die vereisen dat alle groepsbedrijven persoonsgegevens uit de EER die zij verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie beschermen.

Onze modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare gepaste maatregelen geïmplementeerd voor onze externe dienstverleners en partners en meer informatie kan op verzoek worden verstrekt.

Gegevensbehoud
We bewaren persoonsgegevens die we verzamelen voor geneesmiddelenbewaking voor de levensduur van het bedrijf aangezien dergelijke gegevens van belang zijn voor de volksgezondheid.  

Voor medische informatieverzoeken kunnen persoonsgegevens 6 jaar worden bewaard vanaf de datum dat u met een verzoek contact opneemt met Astellas.  

 

Uw gegevensbeschermingsrechten
U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen, corrigeren of bijwerken, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de procedure en de contactgegevens die onder de onderstaande kop “Contact” staan.  

   

 • Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, of ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens te verwijderen, of om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen, wordt beperkt als gevolg van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking. Astellas kan de verwerking van uw gegevens om wettelijke redenen niet wissen of beperken.

   

 • Ook kunt u, als we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, uw toestemming te allen tijde intrekken.  Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van eventuele verwerking die we voorafgaand uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal het van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Wederom kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de procedure en de contactgegevens die onder de onderstaande kop “Contact” staan.

   

 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte vindt u hier.)  

   

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten wensen uit te oefenen in overeenstemming met de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.

Updates van deze Privacyverklaring
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen treffen om u daarvan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we doorvoeren.  We zullen om uw toestemming vragen voor eventuele wezenlijke wijzigingen in de Privacyverklaring indien en waar dit vereist is door de van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving.  

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum bij “voor het laatst bijgewerkt” te controleren die bovenaan deze Privacyverklaring wordt weergegeven.  

Contact

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens is Astellas Pharma B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Nederland.  

Om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u uw vraag hier indienen.

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris met gebruikmaking van de volgende gegevens: [email protected].  

 

MAT-NL-NON-2024-00017