Προσδιορισμός και ιεράρχηση σημαντικών θεμάτων

Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων ΕΚΕ καθοδηγεί τη βασιζόμενη στην ΕΚΕ διαχείριση. Η Astellas έχει προσδιορίσει σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση τα ζητήματα τα οποία θεωρούνται ως προαπαιτούμενα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται παγκόσμια ζητήματα που σχετίζονται με την ιατρική φροντίδα και την υγεία, καθώς και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες και τα αιτήματα από ένα μεγάλο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, ταξινομήσαμε και ιεραρχήσαμε τα σημαντικά ζητήματα σε τρεις κατηγορίες, αξιολογώντας την κοινωνική τους σημασία και τη σημασία για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα (Πίνακας Προτεραιοτήτων ΕΚΕ). Για να αντεπεξέλθουμε σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα, εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Επικαιροποίηση του Πίνακα Προτεραιοτήτων ΕΚΕ

Κατά το φορολογικό έτος 2017, αναθεωρήσαμε πλήρως τον Πίνακα Προτεραιοτήτων ΕΚΕ ώστε να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Στη διάρκεια της αναθεώρησης, μιλήσαμε με διάφορους ενδιαφερόμενους (επενδυτές, ομάδες ασθενών, εργαζόμενους, συμβούλους και ακαδημαϊκούς) στην Ιαπωνία και στην αλλοδαπή. Εξετάσαμε τα σχόλια τους από ποικίλες σκοπιές, συσκεφθήκαμε και εγκρίναμε θέματα σε επίπεδο Επιτροπής ΕΚΕ, Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) και Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να επικαιροποιήσουμε τον Πίνακα Προτεραιοτήτων ΕΚΕ.

Σε αυτή την επικαιροποίηση, έχουμε προσθέσει τη «φορολογική συμμόρφωση» και τις «περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων», για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, λόγω της αυξανόμενης σημασίας τους, μεταφέραμε την «ικανοποίηση πελάτη» και την «προστασία προσωπικών και εμπιστευτικών πληροφοριών» στο επάνω δεξιά τεταρτημόριο. Δώσαμε επίσης νέα ονομασία ή συνδυάσαμε σημαντικά ζητήματα ώστε να τα εκφράσουμε σωστά.

Διαδικασία καθορισμού των προτεραιοτήτων

Βήμα 1

Αναγνώριση ζητημάτων
Τα σημαντικά ζητήματα για την Astellas αναγνωρίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές (όπως το ISO 26000, οι δέκα αρχές της πρωτοβουλίας Global Compact του ΟΗΕ και ο Χάρτης Προτεραιοτήτων SASB), μέσω επικοινωνίας με ενδιαφερόμενα μέρη, βάσει στοιχείων δεικτών Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (SRI) κ.λπ.
* SASB: Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Αειφορίας.
Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός στις ΗΠΑ που ερευνά ειδικά πρότυπα του κλάδου για τη γνωστοποίηση της εταιρικής αειφορίας. Ο SASB έχει καταρτίσει χάρτες προτεραιοτήτων ειδικά για τον κλάδο, αξιολογώντας τη σημαντικότητα θεμάτων που σχετίζονται με την αειφορία.

Βήμα 2

Ιεράρχηση
Θα ιεραρχούμε τα σημαντικά ζητήματα για την Astellas υπό τη διπλή οπτική της σημασίας για την κοινωνία και της σημασίας για την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Βήμα 3

Αναθεώρηση
● Διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη
● Διαβούλευση και έγκριση θεμάτων σε επίπεδο Επιτροπής ΕΚΕ, ΕΕ και Διοικητικού Συμβουλίου

Τα σημαντικά ζητήματα για την Astellas θα αναθεωρούνται και θα επαληθεύονται. Θα τροποποιούνται σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί και/ή τυχόν μεταβολές στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Στη διάρκεια αυτής της αναθεώρησης, μιλήσαμε με ενδιαφερόμενους στην Ιαπωνία και στην αλλοδαπή, εξετάσαμε τα θέματα και αποφασίσαμε να επικαιροποιήσουμε τον Πίνακα Προτεραιοτήτων ΕΚΕ, κατόπιν διαβούλευσης και έγκρισης από την Επιτροπή ΕΚΕ, την ΕΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πίνακας προτεραιοτήτων ΕΚΕ

Προτεραιότητες

NON_2021_0032_GR