Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης βάσει παγκόσμιων προτύπων

Αναφορικά με τα πέντε πεδία της βασιζόμενης στην ΕΚΕ διαχείρισης, η Astellas έλαβε υπόψη τα θεμελιώδη θέματα και ζητήματα κοινωνικής ευθύνης για τα οποία γίνεται λόγος στο ISO26000.

Κοιτώντας το μέλλον, η Astellas θα συνεχίσει να αναγνωρίζει, να εξετάζει και να αξιολογεί ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ, προωθώντας παράλληλα όλο και πιο συγκεκριμένες και λεπτομερείς πρωτοβουλίες στις οποίες ενσωματώνονται οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ISO26000

Με έδρα στη Γενεύη, Ελβετία, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος καθορίζει διεθνή πρότυπα για όλους τους βιομηχανικούς τομείς, εκτός από την ηλεκτρική και ηλεκτρονική μηχανική. Το ISO26000 παρέχει οδηγίες σε κάθε είδους οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών οντοτήτων. Ο σκοπός είναι να βοηθηθούν αυτές οι οργανώσεις ώστε να συμβάλλουν στην αειφόρα ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου παγκοσμίως.

Μέσα σε μία πενταετία, ξεκινώντας από το 2005, μία διεθνής ομάδα εργασίας, η οποία απαρτιζόταν από εκπροσώπους κυβερνήσεων, της βιομηχανίας, των εργαζομένων, των καταναλωτών και διαφόρων ΜΚΟ, διεξήγαγε συζητήσεις για να καθοριστούν τα πλεονεκτήματα και να σκιαγραφηθεί μία οδηγία για την κοινωνική ευθύνη. Τα πορίσματα αυτής της ομάδας εργασίας ανακοινώθηκαν επισήμως το Νοέμβριο 2010.

Εκτός από τον καθορισμό του αντικειμένου της εταιρικής ευθύνης και σε μία προσπάθεια να αναγνωριστούν και να ιεραρχηθούν σχετικά ζητήματα, το ISO26000 περιγράφει ότι είναι αναγκαίο να εξετάζονται προσεκτικά επτά θεμελιώδη ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης: ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακές πρακτικές, περιβάλλον, δίκαιες πρακτικές λειτουργίας, ζητήματα που σχετίζονται με τους καταναλωτές, συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας.

Τα πέντε πεδία της βασιζόμενης στην ΕΚΕ διαχείρισης και το ISO26000

Τα πέντε πεδία της βασιζόμενης στην ΕΚΕ διαχείρισης

ISO26000

Τα επτά θεμελιώδη θέματα

Λεπτομέρειες για θεμελιώδη ζητήματα

Κοινωνία

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ζήτημα 1: Δέουσα επιμέλεια

Ζήτημα 7: Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα

Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας

Ζήτημα 1: Συμμετοχή της κοινότητας

Ζήτημα 2: Εκπαίδευση και πολιτισμός

Ζήτημα 3: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ζήτημα 5: Δημιουργία περιουσίας και εισοδήματος

Ζήτημα 6: Υγεία

Ζήτημα 7: Κοινωνικές επενδύσεις

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Ζήτημα 1: Πρόληψη ρύπανσης

Ζήτημα 2: Αειφόρος χρήση των πόρων

Ζήτημα 3: Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή

Ζήτημα 4: Προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων

Ζητήματα που σχετίζονται με τον καταναλωτή

Ζήτημα 3: Αειφόρος κατανάλωση

Εργαζόμενοι

Συμμετοχή και ανάπτυξη της κοινότητας

Ζήτημα 4: Ανάπτυξη και πρόσβαση σε τεχνολογίες

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ζήτημα 1: Δέουσα επιμέλεια

Ζήτημα 2: Καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ζήτημα 3: Αποφυγή συνενοχής

Ζήτημα 5: Διακρίσεις και ευάλωτες ομάδες

Ζήτημα 6: Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

Ζήτημα 8: Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία

Εργασιακές πρακτικές

Ζήτημα 1: Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις

Ζήτημα 2: Συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία

Ζήτημα 3: Κοινωνικός διάλογος

Ζήτημα 4: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ζήτημα 5: Ανάπτυξη και εκπαίδευση του ατόμου στο χώρο εργασίας

Οικονομία

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ζήτημα 2: Καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ζήτημα 3: Αποφυγή συνενοχής

Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας

Ζήτημα 4: Προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης στην αλυσίδα αξίας

Ζητήματα που σχετίζονται με τον καταναλωτή

Ζήτημα 1: Δίκαιο μάρκετινγκ, τεκμηριωμένη και αμερόληπτη πληροφόρηση και δίκαιες συμβατικές πρακτικές

Ζήτημα 2: Προστασία της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή

Ζήτημα 4: Εξυπηρέτηση καταναλωτή, υποστήριξη και επίλυση παραπόνων και διενέξεων

Ζήτημα 5: Προστασία δεδομένων και απορρήτου του καταναλωτή

Ζήτημα 6: Πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες

Ζήτημα 7: Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση

Συμμόρφωση

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ζήτημα 4: Επίλυση καταγγελιών

Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας

Ζήτημα 1: Μέτρα κατά της διαφθοράς

Ζήτημα 2: Υπεύθυνη πολιτική συμμετοχή

Ζήτημα 3: Δίκαιος ανταγωνισμός

Ζήτημα 5: Σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

NON_2021_0032_GR