Στην Astellas, αναγνωρίζουμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) για τις όποιες επιπτώσεις έχουν οι αποφάσεις και οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Συντελούμε στην ενίσχυση της αειφορίας του κοινωνικού συνόλου εκπληρώνοντας τις εταιρικές ευθύνες που έχουμε ως φαρμακευτική εταιρεία: για παράδειγμα, παρέχοντας φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ικανοποιούν ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου για την εταιρεία και τα προϊόντα μας, ενισχύοντας και τη δική μας αειφορία.
Αυτός ο θετικός κύκλος θα οδηγήσει στην πραγμάτωση της αποστολής μας, τη «διαρκή ενίσχυση της επιχειρησιακής αξίας» μέσω της υλοποίησης του οράματός μας «να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας σε όλο τον κόσμο παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα». Συνοπτικά, για την Astellas, η ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης σημαίνει υλοποίηση της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας.

CSR Based Management_1

Δύο όψεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για την Astellas

Η ΕΚΕ για την Αstellas έχει δύο όψεις: δημιουργία της αξίας και προστασία της αξίας.

Δημιουργία της αξίας

Μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Astellas δημιουργεί αξία για την κοινωνία αντιμετωπίζοντας κοινωνικά ζητήματα όπως είναι οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και ανταμείβοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η επανεπένδυση των κερδών μας μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αυξάνει τις δυνατότητές για έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη από κρατικούς και επιχειρηματικούς εταίρους σε κάθε χώρα, δημιουργούμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Δηλαδή, δημιουργούμε αξία για την Astellas.

Προστασία της αξίας

Η Astellas προσπαθεί να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζει τη συμμόρφωση και λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή της διαφθοράς. Εκτός από την κοινωνική αξία, αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στο μετριασμό του κινδύνου για την υπόληψη της εταιρείας και στην εξύψωση της εταιρικής επωνυμίας της Astellas, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την επιχειρησιακή μας αξία.

CSR Based Management_2

Οργανωτική δομή για την προώθηση της ΕΚΕ

Η Astellas Pharma Inc. (Astellas) δημιούργησε την Επιτροπή ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την Παγκόσμια Ομάδα Υγείας, Πολιτικής Φροντίδας της Υγείας & ΕΚΕ και προωθεί μακροπρόθεσμες, στρατηγικές και παγκόσμιες δραστηριότητες ΕΚΕ σε όλα τα τμήματα.

Επιτροπή ΕΚΕ

Για το συντονισμό και την προώθηση δραστηριοτήτων ΕΚΕ παγκοσμίως, η Astellas δημιούργησε την Επιτροπή ΕΚΕ, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Ιαπωνίας, της Ασίας-Ωκεανίας, της Αμερικής και της EMEA*. Η Επιτροπή ΕΚΕ συζητά για πολιτικές και σχέδια σημαντικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των κοινωνικών ευθυνών της εταιρείας.

*EMEA: Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων χωρών NIS), Μέση Ανατολή και Αφρική.

Παγκόσμια Ομάδα Υγείας, Πολιτικής για τη Φροντίδα της Υγείας & ΕΚΕ για την προώθηση των πρωτοβουλιών ΕΚΕ της Astellas

Εκτός από το ρόλο της γραμματείας για την Επιτροπή ΕΚΕ, η Παγκόσμια Ομάδα Υγείας, Πολιτικής για τη Φροντίδα της Υγείας & ΕΚΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση ζητημάτων ΕΚΕ, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για την ΕΚΕ εντός και εκτός της εταιρείας, διανέμοντας πληροφορίες σχετικά με την ΕΚΕ και επικοινωνώντας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οργανωτικές δομές

CSR Based Management_3

NON_2021_0032_GR