Η Astellas δεσμεύεται ότι θα εκπληρώνει τις κοινωνικές της ευθύνες κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξιών, από την έρευνα και την ανάπτυξη έως την παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα. Προσπαθούμε επίσης να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με το Νόμο περί Φαρμάκων και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και άλλους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, επισκεφτείτε τον παγκόσμιο ιστότοπο της εταιρείας:
https://www.astellas.com/en/sustainability/business-activities

NON_2021_0032_GR