Πρόσβαση στην Υγεία

Η θέση μας για την πρόσβαση στην υγεία

Η πρόοδος στους τομείς της τεχνολογίας και της ιατρικής για την κάλυψη ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών δεν σταματά ποτέ. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα εμπόδια για πολλά άτομα τα οποία δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα της υγείας που χρειάζονται, λόγω έλλειψης διαθέσιμων θεραπειών, φτώχιας, προβλημάτων στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ανεπαρκών ιατρικών πληροφοριών.

Η Astellas είναι μια φαρμακευτική εταιρεία αφοσιωμένη στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα. Ορμώμενοι από αυτή την εταιρική φιλοσοφία, οι κύριες προσπάθειες μας για διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία επικεντρώνονται στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων φαρμάκων για τους ασθενείς. Η Astellas επιδιώκει επίσης την προώθηση της πρόσβασης στην υγεία μέσω της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες σε τομείς στους οποίους χρειάζεται να βελτιωθεί η φροντίδα της υγείας.

Για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία, η Astellas έχει αναγνωρίσει τέσσερις τομείς στους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, τις τεχνολογίες και τις γνώσεις μας για να συμβάλλουμε σε μία καλύτερη υγεία παγκοσμίως. Αυτοί οι τομείς είναι η «ανάπτυξη καινοτομιών», η «επέκταση της διαθεσιμότητας», η «ενίσχυση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης» και η «βελτίωση της ενημέρωσης για θέματα υγείας».

Πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας θα συντελέσουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγεία. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε αύξηση της επιχειρησιακής μας αξίας. Για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, η Astellas εξετάζει τη σύναψη συνεργασιών με αρμόδιους συνεργάτες, κατά περίπτωση, ενώ συνεχίζει τη σύμπραξη και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση μας όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

NON_2021_0032_GR