Prověřování účinnosti řízení na základě celosvětových norem

S ohledem na pět oblastí řízení založených na CSR čerpá společnost Astellas z klíčových témat a otázek společenské odpovědnosti, na něž se zaměřuje ISO 26000.

Společnost Astellas se dívá kupředu. I nadále bude identifikovat, zvažovat a hodnotit témata CSR a podporovat stále specifičtější a podrobnější iniciativy, jež zohledňují zájmy všech zúčastněných subjektů.

ISO 26000

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě, je nevládní organizací, která ustanovuje mezinárodní normy pro všechna průmyslová odvětví kromě elektrotechniky a elektroniky.  ISO 26000 je směrodatná pro všechny typy organizací, včetně právnických osob, a jejím cílem je pomáhat těmto organizacím podílet se na udržitelném rozvoji celosvětové společnosti.

Během pětiletého období, které začalo v roce 2005, vedla mezinárodní pracovní skupina debaty o stanovení významu a konceptu pro pokyny týkající se společenské odpovědnosti. Členy skupiny byly mnohé zúčastněné subjekty, včetně zástupců vlád, průmyslu, pracujících, spotřebitelů a různých nevládních organizací, Výsledky této pracovní skupiny byly oficiálně oznámeny v listopadu roku 2010.

Kromě definování rozsahu společenské odpovědnosti a ve snaze identifikovat a určit priority souvisejících témat, zdůrazňuje ISO 26000 potřebu pečlivě zvážit sedm zásadních oblastí organizačního řízení: lidská práva; pracovní postupy; životní prostředí; spravedlivé provozní postupy; spotřebitelské záležitosti; a zapojení a rozvoj místní komunity.

Pět oblastí řízení založených na CSR a ISO 26000

Pět oblastí řízení založených na CSR

ISO 26000

Sedm klíčových principů

Podrobnosti ke klíčovým otázkám

Společnost

Lidská práva

Téma 1: Náležitá péče

Téma 7: Ekonomická, sociální a kulturní práva

Zapojení a rozvoj místní komunity

Téma 1: Zapojení komunity

Téma 2: Vzdělávání a kultura

Téma 3: Vytváření pracovních míst a rozvoj dovedností

Téma 5: Zdroj majetku a příjmu

Téma 6: Zdraví

Téma 7: Sociální investice

Životní prostředí

Životní prostředí

Téma 1: Prevence znečištění

Téma 2: Udržitelné využívání zdrojů

Téma 3: Zmírnění klimatických změn a adaptace

Téma 4: Ochrana životního prostředí, biologické rozmanitosti a obnova přirozených prostředí

Spotřebitelské záležitosti

Téma 3: Udržitelná spotřeba

Zaměstnanci

Zapojení a rozvoj komunity

Téma 4: Technologický vývoj a přístup k technologiím

Lidská práva

Téma 1: Náležitá péče

Téma 2: Situace ohrožení lidských práv

Téma 3: Vyvarování se spoluviny

Téma 5: Diskriminace a ohrožené skupiny

Téma 6: Občanská a politická práva

Téma 8: Základní zásady a práva v práci

Pracovní postupy

Téma 1: Zaměstnanost a pracovněprávní vztahy

Téma 2: Pracovní podmínky a sociální ochrana

Téma 3: Sociální dialog

Téma 4: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Téma 5: Lidský rozvoj a vzdělávání na pracovišti

Ekonomika

Lidská práva

Téma 2: Situace ohrožení lidských práv

Téma 3: Vyvarování se spoluviny

Spravedlivé provozní postupy

Téma 4: Podpora společenské odpovědnosti v hodnotovém řetězci

Spotřebitelské záležitosti

Téma 1: Spravedlivý marketing, faktické a objektivní informace a spravedlivé smluvní praktiky

Téma 2: Bezpečnost a ochrana zdraví spotřebitele

Téma 4: Spotřebitelské služby, podpora, stížnosti a řešení sporů

Téma 5: Ochrana údajů a soukromí spotřebitele

Téma 6: Přístup k základním službám

Téma 7: Vzdělání a zvyšování informovanosti

Dodržování předpisů

Lidská práva

Téma 4: Řešení stížností

Spravedlivé provozní postupy

Téma 1: Protikorupční opatření

Téma 2: Odpovědná politická účast

Téma 3: Spravedlivá soutěž

Téma 5: Práva na ochranu vlastnictví

NON_2019_0015_CZ