Společnost Astellas se zavazuje naplňovat při výkonu své obchodní činnosti podstatu společenské odpovědnosti. Lidská práva dodržujeme v každém článku našeho hodnotového řetězce – od výzkumu a vývoje až po poskytování informací o produktu. Usilujeme rovněž o zajištění dodržování předpisů v souladu se zákonem o farmaceutických přípravcích a zdravotnických prostředcích, stejně jako v souladu s ostatními relevantními právními předpisy a nařízeními.

Obchodní činnost

Výzkum (Research)

Etické hledisko ve výzkumu na lidských subjektech a vzorcích lidského původu

Společnost Astellas provádí výzkum týkající se lidských subjektů, získává vzorky a řídí výzkum vzorků lidského původu poté, co od subjektů získá náležitý souhlas v souladu s Helsinskou deklarací* a právními předpisy, nařízeními a pokyny příslušných zemí.
V Japonsku poskytuje společnost Astellas vědcům školení v oborech bioetiky, genomického výzkumu a souvisejících klinických studiích. Školení společnosti Astellas je založeno na pevném odhodlání respektovat lidská práva subjektů výzkumu a chránit soukromí a důvěrnost jejich osobních informací.
Výzkumný etický výbor společnosti Astellas se sestává z externích členů komise a jeho úkolem je nestranně a nezaujatě stanovit etickou přijatelnost a vědeckou korektnost výzkumných plánů.

* Helsinská deklarace: Prohlášení o etických zásadách lékařského výzkumu zahrnujícího lidské subjekty, adresované lékařům a dalším lidem, kteří jsou zapojeni do lékařského výzkumu na lidských subjektech.

Etická hlediska při testování na zvířatech

Společnost Astellas provádí testování na zvířatech v souladu se zásadami péče o zvířata a využití zvířat. Založili jsme Výbor pro korporátní institucionální péči o zvířata a využití zvířat, v němž zasedají externí členové a jehož úkolem je zjistit, zda lze provádět testování na zvířatech na základě zásad 4R*1. Všechna zařízení společnosti Astellas určená pro testování na zvířatech získala akreditaci od AAALAC International*2.

*1 Zásady 4R: Vývoj alternativ testování na zvířatech a nahrazení zvířat fylogeneticky nižšími druhy (nahrazení); snižování počtu zapojených zvířat na minimum nezbytné pro dosažení vědeckého účelu (redukce); předcházení vyvolání újmy u zvířat kdykoliv je to možné (zlepšování); a vědecky a eticky ospravedlnitelné využití zvířat s ohledem na jejich význam, nezbytnost, předvídatelnost a jiná kritéria (zodpovědnost).
*2 AAALAC International: Mezinárodní asociace pro hodnocení a akreditaci laboratorní péče o zvířata. Mezinárodní organizace podporující humánní zacházení se zvířaty prostřednictvím dobrovolné akreditace a hodnotících programů. Pozorování k ověření kvality dohledu nad zvířaty a programů jejich využití se provádí z vědeckého i etického hlediska.

Kontrola biotechnologií a biologického nebezpečí

Společnost Astellas zachází s geneticky modifikovanými organismy a provádí experimenty za použití materiálů s obsahem patogenů v souladu s příručkou Světové zdravotnické organizace týkající se biologické bezpečnosti v laboratoři*1, příručkou amerického Střediska pro sledování nemocí (CDC) týkající se biologické bezpečnosti*2 a zdravotnickými směrnicemi amerických národních institutů*3, stejně jako s právními předpisy jednotlivých zemí.

*1 Příručka o biologické bezpečnosti, 3. vydání
*2 Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích, 5. vydání
*3 Pokyny Národního institutu zdraví pro výzkum zapojující rekombinantní nebo syntetické molekuly nukleových kyselin

Použití genetických zdrojů

Společnost Astellas zveřejnila svoje Stanovisko ohledně genetických zdrojů a je zavázána dodržovat v plném rozsahu příslušné právní předpisy a nařízení zemí dodávajících genetické zdroje a spravedlivě rozdělit své zisky odvozené od používání těchto zdrojů podle podmínek vzájemně dohodnutých s jednotlivými státy. Tento závazek vychází z konceptu používání genetických zdrojů a souvisejícího rozdělování zisku upraveného v Nagojském protokolu*1, přijatém na konferenci stran Úmluvy o biologické rozmanitosti*2. Dopad používání nových technologií genetické modifikace na životní prostředí, biologickou rozmanitost a lidské zdraví není zatím zcela známý. Proto bude společnost Astellas při používání těchto technologií postupovat opatrně a bude dbát na nutnost zachovávat biologickou rozmanitost a zohledňovat otázky etiky.

*1 Nagojský protokol: Protokol týkající se přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivého a rovnocenného sdílení přínosů plynoucích z jejich používání
*2 Úmluva o biologické rozmanitosti: Mezinárodní úmluva o ochraně biologické rozmanitosti a jejím udržitelném využívání

Nakládání s duševním vlastnictvím (Treatment of Intellectual Property) 

Při zaměření na nenaplněné léčebné potřeby a pro zachování konkurenční výhody je rozhodující odpovídající ochrana duševního vlastnictví. S tímto vědomím stanovila společnost Astellas zásady duševního vlastnictví. S ohledem na význam zlepšení přístupu lidí ke zdraví se společnost Astellas účastní Iniciativy pro informace o patentech v medicíně (Pat-INFORMED), kterou zavedla Světová mezinárodní patentová organizace (WIPO), aby zajistila snadný přístup zdravotnických organizací pověřených zadáváním zakázek na léčivé přípravky k patentovým informacím k léčivým přípravkům společnosti Astellas v různých zemích.
Dále se zavazujeme, že nebudeme přihlašovat nebo si vynucovat patenty v zemích, které čelí významným ekonomickým problémům. Jedná se o země, jež Organizace spojených národů označuje jako nejméně rozvinuté země, nebo o ty, které patří podle Světové banky mezi země s nízkými příjmy.

Zavřít

NON_2019_0015_CZ