Zavazujeme se chránit život a svět přírody v celé jeho kráse

Společnost Astellas přijala trvale udržitelné posilování firemní hodnoty jako svoji korporátní misi. Pro naplnění své mise hledá Astellas cesty, jak se pro zúčastněné subjekty, včetně zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a světového společenství, stát vyhledávanou a důvěryhodnou společností. Charta firemního jednání společnosti Astellas obsahuje následující zásady týkající se životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS): „Budeme respektovat lidská práva našich zaměstnanců, individualitu a rozdílnost, budeme podporovat rozmanitost na pracovišti a poskytovat bezpečné a uspokojující pracovní prostředí,“ a „Uvědomujeme si, že soulad mezi globálním prostředím a naší obchodní činností je předpokladem pro existenci naší společnosti, proto budeme přijímat proaktivní opatření, abychom toto globální prostředí zachovali.“ Tyto zásady vyžadují, aby se zaměstnanci v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS), stejně jako v dalších oblastech, řídili přísně stanovenými etickými normami. Společnost Astellas bude zveřejňovat informace ohledně opatření v oblasti životního prostředí a zaměstnanců (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), aby mohla udržitelně zvyšovat firemní hodnotu skrze EHS.

 

Sdělení CAO společnosti Astellas 

Životní prostředí

VIZÍ společnosti Astellas je „Proměna inovativní vědy v HODNOTU pro pacienta“. Pro dosažení trvalého a udržitelného růstu je společnost Astellas vždy připravena citlivě reagovat na změny prostředí a neustále se vyvíjet. Zvýšenou pozornost věnuje změnám v životním prostředí, jako jsou energetické trendy a klimatické změny nebo účinné využívání zdrojů a prevence znečištění. Stranou zájmu společnosti nezůstává ani bezpečnost zaměstnanců a ochrana jejich zdraví při práci. V oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti je společnost připravena vždy pohotově reagovat. V činnostech souvisejících s EHS postupuje Astellas na základě přísných etických norem a v souladu se zásadami a pokyny.

V předešlém fiskálním roce došlo k důležitému rozvoji činností společnosti Astellas v oblasti životního prostředí – jedné z prioritních oblastí společnosti. V opatřeních zaměřených na klimatické změny, získal v listopadu 2018 náš záměr snižovat emise skleníkových plynů (GHG) certifikaci Science Based Targets (vědecky podložené cíle). Certifikaci nám udělila mezinárodně uznávaná iniciativa SBT. Tento úspěch pro nás představuje závazek vůči zúčastněným subjektům, a pro zaměstnance společnosti Astellas určuje jasnou cestu směrem ke snižování emisí skleníkových plynů. I nadále budeme intenzivně pracovat na opatřeních pro dosažení našeho cíle založeného na střednědobém a dlouhodobém možném vývoji.

Ve společnosti Astellas je pro nás důležité pracovat na zlepšování bezpečnosti zaměstnanců při jejich zapojení do obchodní činnosti firmy. Proto neustále posuzujeme rizika v mnoha oblastech a snažíme se ve společnosti vypěstovat ty nejlepší schopnosti pro jejich vyhodnocování, abychom je dokázali odstranit již v rané fázi a předcházeli tak pracovním úrazům. Výsledkem tohoto úsilí jsou častá školení a zavádění nových opatření souvisejících se snižováním rizika Cílem je zabránit pracovním úrazům ve všech oblastech obchodní činnosti, včetně výzkumu, výroby a prodeje.

Modalita: Klasifikace materiálu a metody, jako jsou sloučeniny o malých molekulách, peptidy (střední molekuly) a jiné léčebné přípravky s obsahem bílkoviny; léčivé přípravky s nukleovou kyselinou; terapeutické protilátky; buněčné léčivé přípravky.
Iniciativa SBT: Skupinu společně ustanovili v roce 2015 CDP, Global Compact Organizace spojených národů (UNGC), Institut světových zdrojů (WRI) a Světový fond na ochranu přírody (WWF). Mezinárodní iniciativa, která podporuje země a společnosti, aby si stanovily cíle pro snížení emisí skleníkových plynů a dosáhly tak cílů Pařížské dohody – tedy omezit globální oteplování na méně než 2 °C na úroveň před průmyslovou revolucí.

Ředitel správního útvaru a ředitel útvaru pro etiku a dodržování předpisů
Fumiaki Sakurai

NON_2019_0015_CZ