Společnost Astellas si klade za cíl, v souladu se svojí celosvětovou strategií pro poskytování grantů a darů, urychlit vědecké inovace, řešit nenaplněné potřeby pacientů a podpořit vzdělávání v oblasti zdravotnictví a zvyšování povědomí o onemocněních prostřednictvím různých vzdělávacích programů a iniciativ.

Společnost Astellas může poskytnout granty pro zdravotnické organizace na podporu účasti zdravotnických odborníků na odborných kongresech pořádaných pro vědecké a vzdělávací účely, které se konají do 30.6.2021. Žádosti o poskytnutí grantu mohou být podány do 31.3.2021.

Žádost zdravotnické organizace o poskytnutí podpory účasti zdravotnických odborníků na odborném kongresu musí splňovat následující kritéria:

 • Žádost o grant musí být nevyžádaná
 • Žádost o grant nesmí poskytovat hmatatelný obchodní přínos nebo protiplnění pro společnost Astellas
 • Financování je povoleno pouze legálně založeným organizacím; grant nelze poskytnout jednotlivcům
 • Žádost způsobilé zdravotnické organizace musí minimálně obsahovat:
  • Informace o konkrétním kongresu (název, datum, místo konání, forma konání apod.)
  • Počet účastníků, pro které je požadována podpora formou grantu (maximální počet 10 účastníků)
  • Detailní rozpočet
  • Podpis osoby, která je oprávněná jednat za žádající zdravotnickou organizaci
  • Číslo účtu
  • Žádost je podána na hlavičkovém papíře žadatele
 • Žádost o grant musí být plně v souladu se všemi regionálními a místními kodexy, zákony a oborovými předpisy, zejména se zákony a předpisy o boji proti korupci, transparentnosti a ochraně osobních údajů.
 • Je upřednostňováno financování nejen od společnosti Astellas, ale i dalších farmaceutických nebo jiných společností (tj. několik zdrojů financování)

Společnost Astellas:

 • nesmí žádající organizaci poskytnout žádné podstatné vstupní informace ani pomoc při přípravě nebo podání žádosti o grant
 • si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli žádost o grant, která nesplňuje kritéria žádosti a způsobilosti
 • si vyhrazuje právo zamítnout žádosti o grant u odborných kongresů, které se netýkají následujících terapeutických oblastí – uroonkologie, transplantační medicína, hemato-onkologie a urologie
 • může kdykoli v rámci grantového programu upravit žádost o grant a kritéria způsobilosti

Vyplněnou žádost prosím zašlete na adresu [email protected]

NON_2019_0015_CZ