Начело на промените в здравеопазването да е превръщането на иновативната наука в полезна на пациентите

Превръщане на промените във възможности

Създаване на иновативни лекарства и медицински решения, чрез използване на нашите основни възможности

Излизане отвъд GCL*

Визуализация на бизнес възможностите от множество перспективи и приемане на промяната

GCL – Глобален лидер в областта

Vision & Strategy

Иновативни медицински решения чрез комбиниране
възможности за лечение - вътрешни и външни

Процесът по създаване на значимост на Астелас

Астелас застава начело на промените в здравеопазването, като превръща иновативната наука в полезна на пациентите. Чрез продължителни повторения на цикъла, ние преследваме устойчивия растеж на корпоративната значимост.

Astellas Value Creation Process

Нашият подход в процеса по създаване на значимост

Целта на Астелас е да работи върху подобряване на здравето на всички хора по света чрез осигуряване на иновативни и надеждни фармацевтични продукти.
Въз основа на това ние се стремим да застанем на челните места що се отнася до промените в здравеопазването, като превръщаме иновативната наука в стойностна такава за пациентите. Ключоът към нашия успех ще бъде в областите, към които сме фокусирани, принципите на дейност и движещите звена, които описват къде трябва да създаваме значимост и как трябва да действаме, за да си дадем ясна представа за тази значимост. Водени от този подход, ние ще създадем иновации с основен акцент върху иновативния лекарствен бизнес.
Този процес се появява като отговор на настъпилия прогрес в науката, след което Астелас разпределя достатъчно средства и прилага нужните мерки, за да удовлетвори исканията и очакванията на закционерите. Чрез създаване на стойност за пациентите, ще генерираме средства за поддържане на следващата фаза на растеж и осигуряване на възвръщаемост за акционерите.
Астелас ще продължи да следва този цикъл, за да постигне устойчив растеж на корпоративната значимост.

Области, върху които се фокусираме

В процеса на еволюция в сферата на здравеопазването, Астелас трябва да идентифицира възможностите за бизнес по-гъвкаво и ефективно от всякога, за да постигне по-значителен растеж. Ще дефинираме зоните на фокус, като добавим множество перспективи към общия поглед върху терапевтичните области. Ще вземем под внимание новите технологии и подходи за лечение, възможностите за разработване на продукти и новите възможности за комерсиализация, посоките, в които се развива пазарът и промените във фармацевтичните закони и регулации. Нашата цел е да идентифицираме области с неудовлетворени нужди и да намерим нови бизнес възможности.

Принципи на дейност

В бързо променящата се бизнес среда е от съществено значение да бъдем гъвкави при преразглеждането на бизнес областите, съобразно нуждата - дори и тези, които са били внимателно подбрани в миналото. Астелас има за цел да постигне по-значима еволюция, като всички служители се придържат към трите стъпки с процеса на фокусиране на източниците ни във формираните области, обновяване на фокуса, когато е уместно, и разширяване на същия за следващи активности, извършвайки своята дейност.

Движещи звена

Едно от движещите звена за Астелас в постигането на устойчив растеж, е стремежът на компанията да бъде конкурентна. Жизненоважно е внимателно да идентифицираме нашите основни възможности и да ги подобрим до степен, която ги прави сред най-добрите в света. В същото време, когато има ясни възможности извън компанията, ние проактивно ще формираме партньорства. Чрез комбиниране на оптимални възможности, вътрешни и външни, ние увеличаваме своята производителност и креативност, за да увеличим максимално възможностите си. Нещо повече, с посланията на Астелас, сме дефинирали споделен набор от ценности и действия, които да бъдат възприети от всички наши служители като част от усилията за насърчаване корпоративната култура да помага в усвояването на нашата философия за биснес. В същия момент, ние оставаме обвързани с разбирането на исканията и очакванията на множеството акционери, в това число пациенти, и превръщането на това разбиране в стойност.

*Пет послания от Астелас - Пациентски фокус, Собственост, Резултати, Откритост и Интегритет

NON_2021_0075_HBR, September 2021